سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا طباخیان – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
نرگس انصاری – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، گروه مگنتوفوتونیک ، دانشگاه شهید بهشتی تهرا
محمد مهدی طهرانچی – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران ژوهشکده لیزر و پلاسما ، گروه مگنت

چکیده:

اندازه گاف نواری نوری درشبکه های دوبعدی با تغییر پارامترهای هندسی مربوط به ساختار شکل میله ها وجهت گیری آنها وفاکتور پرشدگی تغییر می نماید .دراین مقاله با استفاده ازروش ماتریس انتقال طیف عبوری یک بلورنوری دوبعدی با شبکه مربعی ازمیله های دی الکتریک با سطح مقطع دایره ای ومربعی محاسبه شده است .اثرفاکتور پرشدگی وجهت گیری میله ها درساختار روی اندازه گاف نواری بررسی شده است نتایج محاسبات نشان می دهد که با بهینه کردن فاکتور پرشدگی میله های دایره ای برای تابش فرودی با قطبش گاف بزرگتری نسبت به میله های مربعی ایجاد می کنند .