سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ثمانه آریابد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی
امیر فتوت – استادیار و استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استادیار و استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در فرا یند تبد یل زباله ها ی شهر ی به کمپوست مقدار ز یادی شیرابه تولید می شود . اگر چه شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری یکی از مشکلات تولید کود کمپوست در کشور به شمار می رود، ولی در حقیقت باید آن را یکی از منابع سرشار آب و مواد غذا یی دانست . اما وجود فلزات سمی در شیرابه و امکان جذب ا ین عناصر توسط گیاه و ورود آنها به زنجیره غذا یی انسان و حیوان نبا ید از نظر دور بماند . اطلاعات زیادی در مورد رفتار فلزات سنگین در خاکهای تیمار شده با شیرابه وجود ندارد و مطالعات انجام شده عمدتًا در خاکهای تیمار شده با فاضلاب می باشد
۲). هدف از انجام این تحقیق، تعیین میزان جذب فلزات سنگ ین توسط کاهو و ذرت در دو خاک (آهکی و ) غیرآهکی) تیمار شده با شیرابه است.