مقاله اثر صرع ناشي از کيندلينگ با پنتيلن تترازول بر هورمون هاي هيپوفيزي-گنادي و پارامترهاي اسپرم موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر صرع ناشي از کيندلينگ با پنتيلن تترازول بر هورمون هاي هيپوفيزي-گنادي و پارامترهاي اسپرم موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله پنتيلن تترازول
مقاله موش صحرايي
مقاله هورمون هاي جنسي
مقاله پارامترهاي اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي نسب انتظار
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات باليني وابستگي بين صرع و هيپوگناديسم را پيشنهاد مي کنند. هدف از تحقيق حاضر شناسايي اثرات صرع ناشي از کيندلينگ با پنتيلن تترازول بر هورمون ها و برخي پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر مي باشد.
روش کار: در اين پژوهش تجربي – آزمايشگاهي موش هاي صحرايي نر بالغ از نژاد ان – ماري در دو گروه کنترل و کيندلينگ قرار گرفتند. جهت ايجاد کيندلينگ، پنتيلن با مقدار ۴۰ ميلي گرم بر کيلوگرم با فواصل ۴۸ ساعته به روش تزريق داخل صفاقي تجويز شد. در مجموع هر حيوان ۱۳ مقدار دريافت کرد. در پايان حيوانات توزين و با اتر بيهوش شده و خون گيري از قلب انجام و سطح سرمي تستوسترون، پرولاکتين، هورمون محرک فوليکولي و هورمون لوتئيني اندازه گيري شد. جهت بررسي تحرک و مورفولوژي اسپرم ها نمونه بافتي از اپيديديم جدا و در محيط کشتDMEM/F12  خرد و به مدت ۱۵ دقيقه در انکوباتور قرار داده و برررسي شد. بيضه ها نيز جدا و وزن آنها بين دو گروه مقايسه گرديد. هم چنين وزن دو گروه حيوانات با هم مقايسه شد.
نتايج: کيندلينگ با پنتيلن تترازول باعث کاهش معني دار سطح سرمي تستوسترون و هورمون لوتئيني و افزايش پرولاکتين شد؛ اما سطح سرمي هورمون محرک فوليکولي در بين دو گروه تفاوتي نداشت. در گروه کيندلينگ حرکات اسپرم کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل داشت. وزن بيضه ها بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت اما ميزان وزن گيري حيوانات گروه کيندلينگ کمتر از گروه کنترل بود.
نتيجه گيري: صرع ناشي از کيندلينگ با پنتيلين تترازول با تغيير سطح سرمي هورمون هاي جنسي و کاهش تحرک اسپرم مي تواند بر فرايند توليد مثل اثر منفي بگذارد.