سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم زمانیان – دانشجوی فوق لیسانس بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
علی زمردیان – دانشیاربخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به مصرف بالای انرژی در جوامع بشری و کمبود آن، امروزه استفاده از انرژی خورشیدی و کاربرد بهینه آن برای مصارف صنعتی و روزمره زندگی رونق گرفتهاست. یکی از روشهای بکارگیری این انرژی پاک استفاده از کلکتورهای خورشیدی است که ضمن سادگی، ارزانی هیچگونه عدم تعادل حرارتی در محیط تولید نمیکند. در تحقیق حاضر یک کلکتور هوایی خورشیدی با دو صفحه جاذب متخلخل(ضخامت ۱٫۲۵ و ۲٫۵mm مورد بررسی قرار گرفت. کلکتور از نوع تخت بوده و با پوشش شیشه ای تک لایه ای و صفحه جاذب آلومینیومی متخلخل ( با درصد تخلخل ثابت،۱/۷۷% در نظر گرفته شدهاست. اثر ضخامت صفحه جاذب کلکتور بر روی راندمان حرارتی آن در محدوده دبی هوا ۰/۰۰۵۶ ، ۰/۰۱۸ ، ۰/۰۱۸ ، ۰/۰۲۳۵ ، ۰/۰۲۹ ، ۰/۰۳۸۵ و ۰/۰۴۸ kgm-2s-1 در هفت دبی هوایورودی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. آزمایشات برای دو صفحه جاذب با ضخامت های یاد شده در سه تکرار در فواصل زمانی ۱۱ تا ۱۳ (با فرض بر اینکه تابش خورشید و شرایط حرارتی محیط آزمایش یک ساعت قبل و بعد از ظهر شرعی دستخوش تغییرات محسوسی نمیگردد) در روزهای آفتابی مرداد و شهریور سال ۱۳۸۹ در بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت. نتایج حاصله از آزمایشات حاکی از صحت این نظریه مورد بررسی در این تحقیق است که با افزایش ضخامت صفحه جاذب، راندمان حرارتی کلکتور افزایش مییابد. بهبود راندمان حرارتی کلکتور در اثر ضخیم- تر شدن صفحه جاذب را میتوان به حساب افزایش سطح انتقال حرارتی در درون محیط متخلخل گذاشت. تغییرات راندمان حرارتی جمع کننده خورشیدی در دبیهای پایین با شیب تندتری افزایش یافته در حالیکه روند افزایش کارایی با افزایش دبی هوا کاهش می- یابد.