سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
حسین بیسادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
محمدرضا شکاری آرانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در فرآیند آهنگری درصد دورریز مواد به صورت زائده می باشد. در این مقاله تأثیر بکارگیری زائده متغیر در به سازی فرآیند آهنگری و کاهش اتلاف مواد به صورت زائده به دو طریق تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی تئوری، الگوریتمی پیشنهاد گردیده است که این موضوع را با روش حجم محدود مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. سپس در بررسی تجربی جهت مقایسه با نتایج تئوری و اطمینان از صحت آنها، قالبهای مربوطه ساخته شده و آزمایشات مربوطه روی نمونه های سربی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که روش زائده متغیر تأثیر بسزایی در کاهش درصد اتلاف مواد دارد. همچنین نتایج تئوری انطباق قابل قبولی با نتایج تجربی دارند.