مقاله اثر ضددردي عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه در فازهاي مختلف سيکل استروس موش صحرايي ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اثر ضددردي عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه در فازهاي مختلف سيکل استروس موش صحرايي ماده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه
مقاله درد حاد
مقاله سيکل استروس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياسالاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نجف آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نتايج تحقيقات مختلف در مقايسه حساسيت به تحريک دردناک حرارتي در دو جنس نر و ماده، متفاوت و غيريکسان بوده است. در مراحل سيکل استروس نيز به دليل هورموني در آستانه درک درک تفاوت وجود دارد. با توجه به اثر ضددردي گياه بنگ دانه، اين مطالعه به منظور تعيين اثر ضددردي عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه در فازهاي مختلف سيکل استروس موش صحرايي ماده انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۹۲ سر موش صحرايي ماده با وزن ۱۹۵-۲۲۰ گرم از نژادNMRI  انتخاب شدند. موش هاي ماده به سه گروه کنترل، درمان (عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه) و کنترل مثبت (ساليسيلات رقيق شده با نرمال سالين) تقسيم شدند. ۸ سر موش نر به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شدند. همه موش ها براي اندازه گيري آستانه درد حاد تحت آزمون غوطه وري دم در آب ۵۲ درجه سانتي گراد قرار گرفتند. در گروه تحت درمان ۲۵ تا ۳۰ دقيقه قبل از آزمون، ۲۰۰۰mg/kg عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه به صورت داخل صفاقي تزريق شد. از موش هاي ماده در هر سه گروه بلافاصله بعد از آزمون نمونه اسمير براي تعيين فاز جنسي تهيه گرديد. همچنين کاهش درد ناشي از عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه با اثر داروي ضددرد سديم ساليسيلات (۳۰۰ mg/kg) مقايسه شد.
يافته ها: تزريق عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه در جنس ماده، درد حاد ناشي از آزمون غوطه وري دم در آب را به صورت معني داري کاهش داد (P<0.05)؛ ولي تفاوت معني داري در بين فازهاي مختلف جنسي موش ماده در کاهش درد ناشي از عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه مشاهده نشد. همچنين تفاوت معني داري بين کاهش درد ناشي از عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه و داروي ضددرد ساليسيلات مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که موش هاي ماده در فازهاي مختلف سيکل استروس آستانه درد يکساني دارند و عصاره الکلي دانه گياه بنگ دانه در تسکين درد فازهاي مختلف سيکل استروس موش هاي ماده موثر است.