مقاله اثر ضددردي قره قاط سياه (Vaccinium myrtillus) در موش صحرايي ديابتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر ضددردي قره قاط سياه (Vaccinium myrtillus) در موش صحرايي ديابتي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره قاط سياه
مقاله ديابت قندي
مقاله هيپرآلژزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري ديابت قندي در درازمدت با عوارض نامطلوب رتينوپاتي و نوروپاتي و افزايش ميزان احساس درد ناشي از نوروپاتي همراه مي باشد. شواهدي دال بر اثر حفاظتي و ضد ديابتي گياه قره قاط سياه وجود دارد، لذا در اين مطالعه اثر ضد دردي تجويز خوراکي اين گياه در موشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزتوسين در دو آزمون فرمالين و غوطه ور کردن دم در آب داغ مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۰ سر موشهاي صحرايي نر که به پنج گروه يکسان کنترل، کنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي دريافت کننده سديم ساليسيلات، ديابتي و ديابتي تيمار شده با گياه تقسيم شدند، انجام گرديد. براي القاء ديابت، استرپتوزوسين با دوز ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم (داخل صفاقي) تزريق شد. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر برگ مخلوط شده اين گياه با غذاي استاندارد موش (۵%) را بدون محدوديت به مدت ۶ هفته دريافت نمودند. در پايان کار، ميزان احساس درد با استفاده از آزمونهاي فرمالين و غوطه وري دم در آب داغ تعيين شد.
يافته ها: درمان با گياه موجب کاهش معني دار نمرات درد موشهاي ديابتي در مقايسه با گروه ديابتي در مرحله مزمن و به ميزان ۱۷٫۹% گرديد (p<0.05) .با تجويز سديم ساليسيلات به موشهاي ديابتي، کاهش معني دار نمره درد در مرحله مزمن بميزان ۲۳٫۶% مشاهده گرديد (p<0.05) .در مورد آزمون غوطه ور کردن دم در آب داغ نيز در گروه ديابتي يک کاهش معني دار در مدت زمان تاخير بيرون کشيدن دم درمقايسه با گروه کنترل بميزان ۳۷٫۴% مشاهده شد(p<0.05). بعلاوه، اگرچه درمان موشهاي ديابتي با گياه قره قاط سياه بمدت ۶ هفته موجب افزايش اين زمان تاخير در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده بميزان ۱۱٫۳% گرديد ولي اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که تجويز خوراکي قره قاط سياه به مدت شش هفته موجب کاهش معني دار شدت درد در مرحله مزمن آزمون فرمالين در مدل تجربي ديابت قندي القا شده توسط استرپتوزوتوسين مي شود و بر آستانه درد حرارتي تاثير ندارد.