مقاله اثر ضددرد تجويز درازمدت آنتوسيانين سيانيدين در موش صحرايي ديابتي: شواهد رفتاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر ضددرد تجويز درازمدت آنتوسيانين سيانيدين در موش صحرايي ديابتي: شواهد رفتاري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيانيدين
مقاله ديابت قندي
مقاله درد
مقاله آزمون فرمالين
مقاله آزمون غوطه ور كردن دم در آب داغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: بلوردي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: درد ناشي از نوروپاتي اعصاب محيطي از شكايات مهم افراد مبتلا به ديابت قندي است . با توجه به اين كه تاكنون تركيبات دارويي مناسب و بدون عوارض جانبي براي درمان اين عارضه يافت نشده، توجه محققان به گياهان دارويي و مواد موثر استخراج شده از آنها معطوف شده است. سيانيدين كاهش دهنده استرس اكسيداتيو، آنتي اكسيدان قوي و ضدالتهاب است و خاصيت ضدديابتي در ديابت نوع ۲ دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر ضددرد تجويز درازمدت سيانيدين در موش هاي صحرايي ديابتي انجام شد.
مواد و روش ها: از ۴۸ سر موش صحرايي براي انجام اين مطالعه مورد – شاهدي استفاده شد. موش ها به طور تصادفي به ۶ گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با سيانيدين يا سديم ساليسيلات، ديابتي، ديابتي تحت تيمار با سيانيدين و ديابتي دريافت كننده سديم ساليسيلات تقسيم شدند. سيانيدين يك هفته پس از القاي ديابت به ميزان ۱۰ ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي به مدت ۲ ماه تجويز شد. آستانه درد با استفاده از آزمون غوطه وركردن دم در آب داغ و ميزان احساس درد در آزمون فرمالين مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها باSigmaStat 3.5  تحليل شد.
يافته ها: درمان با سيانيدين به مدت دو ماه موجب كاهش معني دار در نمرات درد در مرحله مزمن آزمون فرمالين در موش هاي ديابتي شد. درمان با سيانيدين تفاوت معني دار در زمان بيرون كشيدن دم از آب در موش هاي ديابتي ايجاد نكرد.
نتيجه گيري: تجويز درازمدت سيانيدين به مدت دو ماه بر آستانه احساس درد تاثيري ندارد ولي موجب كاهش معني دار ميزان احساس درد در مدل تجربي ديابت قندي مي شود و مي تواند به عنوان يك درمان كمكي در هيپرآلژزي ديابتي مطرح شود.