مقاله اثر ضدقارچي نانو ذره اکسيدروي و سديم دودسيل سولفات بر مهار رشد سويه استاندارد کانديدا آلبيکنس در مقايسه با داروي فلوكونازول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر ضدقارچي نانو ذره اکسيدروي و سديم دودسيل سولفات بر مهار رشد سويه استاندارد کانديدا آلبيکنس در مقايسه با داروي فلوكونازول
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله نانو ذره اکسيدروي
مقاله سديم دودسيل سولفات
مقاله MIC
مقاله فلوكونازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جوشقاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کانديدا آلبيکنس قارچي فرصت طلب است كه در بيماران مبتلا به ديابت و ايدز به شكل پاتوژن در مي آيد. اين قارچ طيف گسترده اي از عفونت ها از قبيل عفونت هاي سطحي پوست و مخاط تا عفونت هاي عميق بافتي را در برمي گيرد. در اين مطالعه اثر ضدقارچي نانو ذره اکسيد روي و عامل سديم دودسيل سولفات بر مهار رشد سويه استاندارد کانديدا آلبيکنس در مقايسه با داروي فلوکونازول بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي اثرات ضدقارچي نانوذره اکسيدروي و سديم دودسيل سولفات بر کانديدا آلبيکنس استاندارد با روش ميکروبراث دايلوشن در دو محيط جامد و مايع ارزيابي شد. در طي آزمايش هاي In Vitro مقادير حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد (MIC) براي مهارکنندگان مزبور بر اساس شمارش تعداد کلني هاي قارچ در مقايسه با گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: محدوده MIC براي نانوذره اکسيدروي ۱٫۰۱۳-۲۹۶ ميکروگرم بر ميلي ليتر، سديم دودسيل سولفات ۰٫۰۰۱-۰٫۵۶ ميکروگرم بر ميلي ليتر و داروي فلوکونازول  0.062-128ميکروگرم بر ميلي ليتر تعيين گرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه نانوذره اکسيدروي اثر ضدقارچي داشته و مي تواند به عنوان گزينه مناسبي براي حذف کانديداآلبيکنس در حيطه پزشکي به ويژه در ارتباط با وسايل پزشکي استفاده گردد.