مقاله اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي آزارچوب (Solenanthus circinnatus) در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۶۰ تا ۶۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي آزارچوب (Solenanthus circinnatus) در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله عصاره هيدروالکلي آزارچوب
مقاله سالسيلات سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در طب سنتي ايران، ريشه گياه آزارچوب به عنوان تسكين دهنده درد در كوفتگي ها و شكستگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين منظور در طي اين تحقيق اثرات ضد دردي عصاره ريشه آزارچوب بررسي و با اثرات ضد دردي سالسيلات سديم مقايسه شد.
روش ها: عصاره هيدروالكلي آزارچوب به روش پركولاسيون تهيه شد. عصاره هيدروالكلي ريشه آزارچوب با دوز ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم و سالسيلات سديم با دوز ۳۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي تزريق شد. براي ارزيابي درد مزمن از آزمون فرمالين و براي ارزيابي درد حاد از آزمون  Tail flickاستفاده گرديد.
يافته ها: تمام دوزهاي مصرفي عصاره و ساليسيلات سديم به طور معني داري باعث بي دردي در آزمون Tail flick شد ولي در آزمون فرمالين اثر ضد دردي معني دار فقط در دوز ۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم مشاهده شد (P<0.05). مقايسه اثر ضد دردي ساليسيلات سديم با عصاره بيانگر عدم اختلاف معني دار بين اين دو ماده بود که در آزمون فرمالين در عصاره با دوز ۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم و در آزمون Talk flick در دوز ۲۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره مشاهده شد.
نتيجه گيري: عصاره هيدروالکلي آزار چوب داراي اثر مهاري بر روي درد حاد و مزمن است.