مقاله اثر ضد دردي مصرف خوراكي سير كوهي در موش صحرايي ديابتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر ضد دردي مصرف خوراكي سير كوهي در موش صحرايي ديابتي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون فرمالين
مقاله آزمون غوطه ور كردن دم در آب داغ
مقاله سير کوهي
مقاله ديابت قندي
مقاله ضد درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپرآلژزي يكي از علايم بارز ديابت قندي در ميان مدت محسوب مي شود كه بر كيفيت زندگي افراد مبتلا تاثير دارد. در اين بررسي اثر ضد دردي تجويز خوراكي و دراز مدت برگ سير کوهي در موش هاي صحرايي ديابتي شده مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۴۰ راس موش صحرايي به پنج گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي دريافت كننده سديم ساليسيلات، ديابتي و ديابتي تيمار شده با گياه تقسيم شدند. دو گروه تحت تيمار با گياه، پودر برگ مخلوط شده اين گياه با غذاي استاندارد موش (۳%) را به مدت ۸ هفته دريافت نمودند. در پايان كار، ميزان احساس درد با استفاده از آزمون هاي فرمالين و غوطه وري دم در آب داغ تعيين شد. ميانگين درد در ده دقيقه اول بعد از تزريق فرمالين به عنوان مرحله حاد و در دقايق ۱۶ تا ۶۰ به عنوان مرحله مزمن در نظر گرفته شد.
يافته ها: درمان با برگ گياه سير کوهي موجب كاهش معني دار نمرات درد موش هاي ديابتي از ۰٫۱۴±۲٫۴۱ به ۰٫۱۲±۲٫۰۱ فقط در مرحله مزمن آزمون فرمالين گرديد (P<0.05). در آزمون غوطه ور كردن دم در آب داغ نيز در گروه ديابتي يك كاهش معني دار به ميزان ۵٫۹ ثانيه در مدت زمان تاخير در بيرون كشيدن دم در مقايسه با گروه كنترل مشاهده شد (P<0.05) و درمان موش هاي ديابتي با برگ گياه موجب افزايش معني دار آن در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نگرديد.
نتيجه گيري: در مجموع، تجويز خوراكي برگ سير کوهي به مدت هشت هفته موجب كاهش معني دار شدت درد در مرحله مزمن آزمون فرمالين در مدل تجربي ديابت قندي القا شده توسط استرپتوزوتوسين مي شود و بر درد حرارتي تاثير ندارد و در اين اثر ضددردي احتمالا اثر ضد التهابي گياه در نواحي محيطي بدن دخالت دارد.