مقاله اثر ضد قارچي الياف ضد ميکربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر ضد قارچي الياف ضد ميکربي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الياف ضد ميکرب
مقاله آسپرژيلوس نيجر
مقاله کانديدا آلبيکنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رشد و تجمع ميکروارگانيسم ها بر روي سطوح پارچه ها سبب لطمات بهداشتي و پاکيزگي مي گردد. از آنجايي که پارچه ها مي توانند کاربردهاي مختلفي داشته باشند، مانند کاربرد در لباس هاي حفاظت کننده، در بيمارستانها پارچه هاي منازل، پتوها، پانداژ و پانسمان، بنابراين، الياف ضد ميکروبي در اين راستا تهيه گرديده است.
هدف: مطالعه و بررسي اثر ضد قارچي الياف حاوي مواد ضد ميکروب بوده است.
روش بررسي: براي ارزيابي فعاليت ضد قارچي اين الياف در اين پژوهش از دو روش استفاده شد که عبارتند از: روش ديسک پليت و شيک فلاسک(Shak Flask) . در مراحل آزمايشگاهي، سويه هاي قارچي آسپرژيلوس PTcc 50ll و کانديدا آلبيکنس PTCC5027 بکار رفت. آزمايشات مختلفي که داراي سه نوع شاهد به صورت زير مي باشد، انجام پذيرفت:
۱- شاهد الياف (الياف معمولي بدون ماده ضد ميکرب + قارچ)
 -2شاهد رشد مثبت قارچ (محيط کشت بدون الياف + قارچ(
 -3شاهد رشد منفي قارچ (ماده خالص ضد ميکرب (Teron 500) + قارچ)
و همچنين آزمايشهاي مشابهي با اليافي که داراي درصدهاي گوناگوني (۳۰%، ۶۰% و ۱۰۰%) از ماده ضد ميکربي بودند، انجام گرديد. اسپور قارچ ها به تعداد ( (۱۰۴-۱۰۵/m1به ارلن هاي مختلفي که حاوي نمونه هاي الياف هاي مورد نظر و بافر فسفات بودند، تلقيح شدند. سپس نمونه هاي مختلفي در زمانهاي (صفر ۲۴ و ۴۸ ساعت) برداشت شده و بر روي پليت ها با روش آگار پليت تلقيح گرديده و پس از اتوگذاري در ۳۰ درجه سانتيگراد، کلني ها شمارش شده است. هر آزمايش سه بار تکرار شد.
نتايج: آزمايشات نشان داد که بيشترين اثر ضد قارچي توسط ماده خالص ضد ميکربي بوده است و الياف با ۱۰۰% و ۶۰% و ۳۰% ماده افزوده شده ضد ميکرب بر روي آسپرژيلوس نيجر اثر چنداني نداشته است. ولي بر روي کانديدا آلبيکنس، الياف با ۱۰۰% و ۶۰% داراي اثرات کاهش کمي (%۹۲٫۴۱ و %۹۱٫۵۷) بوده است ولي با ماده ضد ميکرب به ميزان ۳۰% هيچگونه اثري را نشان نداده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان از الياف با ۱۰۰% مواد ضد ميکروب بر عليه قارچ کانديدا آلبيکنس استفاده نمود.