سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه پرورش ریزی – دانشجوی دکترا و دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ، دانشکده مهندسی

چکیده:

پرش هیدرولیکی متحرک در اثر تغییرات دبی ورودی به یک بازه و یا تغییرات زمانی شرایط پایین دست بازه، در مجاری روباز رخ میدهد. نحوه شکل گیری و حرکت پرش به میزان تغییرات در دبی و یا شرایط پایین دست، زبری بستر و شیب طولی وابسته است. غیرماندگاری و تغییر رژیم جریان در طول حرکت پرش، تحلیل عوامل موثر بر آن را پیچیده می سازد و باعث بروز مشکلاتی در شبیه سازی عددی جریان می گردد. در مطالعه حاضر که یک کانال مستطیلی انجام گرفته است، با اندازه گیری دقیق مشخصات جریان در هر لحظه ، مفاهیم ساده ای بر مبنای داده های آزمایشگاهی توسعه یافته است که تصویر روشنی از وضعیت وقوع پرش و تاثیر مقاومت بستر بر آن را به دست می دهد. این روابط به ازای شرایط مرزی پایین دست و مشخصات جریان در عمق های مزدوج برای دو ضریب زبری متفاوت ارائه شده اند. نتایج این موضوع را تصریح می کنند که با اندازه گیری های دقیق در دامنه وسیعی از ضریب زبری و شیب، می توان روابط ساده تر و کاربردی حاکم بر جیان غیرماندگار با تغییر رژیم را به دست آْورد و از آنها در پیش بینی رفتار جریان در الگوهای مدیریتی و الحاق به الگوریتم های عددی بهره گرفت.