مقاله اثر طول دوره روشنايي – تاريکي بر بار باکتريايي روده ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) در مرحله نوزادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر طول دوره روشنايي – تاريکي بر بار باکتريايي روده ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) در مرحله نوزادي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ره هاي نوري – تاريکي
مقاله باکتريهاي روده اي
مقاله بچه ماهي سفيد
مقاله لاکتوباسيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمي مرزدشتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي پور زهير
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثر فتوپريود روي باکتريهاي روده اي بچه ماهي سفيد و همچنين ارتباط همزمان بين ساعات روشنايي تنظيم شده و بار باکتريايي لاکتوباسيلوس در فاکتورهاي رشد و تلفات در سال ۱۳۸۸ مورد مقايسه واقع گرديد. تيمارهاي نوري – تاريکي شامل: شرايط نوري طببيعي کارگاه (شاهد)، ۲۴ ساعت روشنايي کامل، ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي، ۱۲ ساعت روشنايي و ۱۲ ساعت تاريکي، ۸ ساعت روشنايي و ۱۶ ساعت تاريکي، ۲۴ ساعت تاريکي کامل بودند. رابطه معني داري بين ساعات روشنايي براي تيمارهاي قابل تنظيم دوم تا ششم با لگاريتم تعداد باکتريهاي لاکتوباسيلوس (P=0.956) و لگاريتم شمارش کل باکتريايي (P=0.079) ديده نشد. ضريب تعييين بالايي بين ساعات روشنايي و فراواني باکتريهاي لاکتوباسيلوس روده اي با ميزان تلفات ماهيان مورد آزمايش ديده مي شود (R2=0.72)، ولي رابطه معني داري بين آنها وجود ندارد (P=0.272).