سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید سعید موسوی – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حمید امانلو – استادیار دانشگاه زنجان
منوچهر منعم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مختار علی عباسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر طول مدت پرواربندی (۰ ، ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ و ۱۴۰ روز) بر منحنی رشد و خصوصیات لاشه بره های نر افشاری، ۳۶ راس بره نر افشاری از گوسفندداری های مختلف استان تهیه ودرقالب طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت که ۶ راس در ابتدای آزمایش به عنوان تیماراول و صفر روز پروار جهت تفکیک لاشه کشتارگردید. جیره غذایی بره ها در ۵ تیمار دیگر از
نظر انرژی و پروتئین یکسان وبراساس وزن بدن در دوره پرواربندی در جداول احتیاجات پیش بینیشده در NRCتنظیم شده و بره ها بطور انفرادی تغذیه شدند . داده های حاصل با استفاده از نرم افزارآماری SAS تجزیه گردید و میانگین ها توسط آزمون دانکن در سطح ۵ درصد مقایسه شدند. میانگین مقدار وزن نهایی،گوشت، چربی کل، وزن لاشه گرم و دنبه در طول مدت پروار ۱۲۰ روز بیشترین بوده که با طول مدت های ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ روز پروار تفاوت معنی داری داشت، در صورتیکه با طول مدت پروار ۱۴۰ روز اختلاف معنی دار مشاهده نگردید که نشان دهنده کامل شدن رشد عضلات است . مقدار استخوان نیم لاشه در طول مدت پروار ۸۰ روز نسبت به طول مدت های پروار ۶۰ روز بیشتر و تفاوت معنی داری داشت، درصورتیکه با طول مدت های پروار ۱۴۰،۱۲۰،۱۰۰ روز اختلاف معنی داری مشاهده نشد که بیانگر کامل شدن استخوان در دوره پروار ۸۰ روز بود. افزایش وزن روزانه در طول مدت پروار ۱۲۰ روز نسبت به سایر تیمارها بصورت غیر معنی داری بیشتر بود، ولی نسبت به تیمارهای ۶۰ ، ۱۴۰ روز اختلاف معنی دار را نشان داد . مقدار ماده خشک مصرفی کمتر و سرعت رشد بیشتردر تیمار ۱۲۰ روز پروار بود که نسبت به تیمارهای ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ روز پروار اختلاف معنی دار داشت . ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ روز نسبت به تیمارهای ۱۴۰،۶۰ روز پروار کمتر بود ه و تفاوت معنی دار مشاهده شد (۰/۰۵>P). با مطالعه صفات مورد بررسی طول مدت های پروار ۱۲۰،۱۰۰ روز از لحاظ پرواربندی زمان های بهتری تشخیص داده شد که در کل بهترین طول دوره پروار از نظر خصوصیات لاشه ومقرون به صرفه بودن مدت پروار ۱۲۰ روز ارجح می باشد.