سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – دانشگاه شاهرود
ابراهیم ممنوعی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش کم آبی بر طول دوره پر شدن دانه و عملکرد دانه در ارقام جو آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج انجام گرفت . کرت های اصلی شامل ۵ سطح آبیاری ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵ و ۰ درصد نیاز آبی براساس تشتک تبخیر و کرت های فرعی شامل شش رقم جو با نام های ترکمن، کارون ×کویر، ریحانی C -74 -9 ، گرگان – ۴ و کویر × بادیا بود . ابعاد کرت ها ۲/۵×۱۰ متر با ۱۶ خط کشت، فاصله بین کرت های اصلی ۳ متر و بین تکرارها ۵ متر در نظر گرفته شد. اعمال تیمارها پس از استقرار گیاه، همزمان با رشد گیاه در بهار انجام گرفت . حجم آبیاری با استفاده از W.S.C فلوم تیپ III صورت گرفت نتایج نشان داد که کم آبیاری باعث کاهش مدت پر شدن دانه می گردد. دو رقم کارون × کویر و کویر × بادیا بیشترین طول دوره پر شدن دانه را نشان دادند . تیمار ۱۰۰ آبیاری با ۴۷/۶۷ روز بیشترین مقدار را نشان داد . با افزایش شدت تنش کم آبی این دوره به طور معنی داری کاهش یافت. تیمار ۱۰۰ % آبیاری با ۰/۶۳۵ کیلوگرم در متر مربع بیشترین عملکرد دانه را نشان داد.