مقاله اثر عصاره آبي – الکلي برگ کاهوي ايراني بر درد در موش سوري نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي – الکلي برگ کاهوي ايراني بر درد در موش سوري نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون پس کشيدن دم
مقاله تست فرمالين
مقاله ضددرد
مقاله کاهوي ايراني
مقاله موش سوري نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتيان بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به عوارض جانبي داروهاي شيميايي و گراني آنها، امروزه توجه زيادي به گياهان دارويي مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر ضد دردي عصاره آبي – الکلي برگ گياه کاهوي ايراني در آزمون پس کشيدن دم و تست فرمالين در موش مي باشد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي اثر ضد دردي عصاره آبي – الکلي برگ کاهو در موش سوري نر با دوزهاي ۸۵، ۱۶۵، ۳۳۰، ۶۶۰ و۱۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم مورد بررسي قرار گرفت. تزريقات به صورت داخل صفاقي انجام شد. در گروه شاهد از محلول نرمال سالين و درگروه کنترل مثبت از مورفين (۱mg/kg) استفاده گرديد. براي تعيين مکانيزم هاي احتمالي اثر پيش درماني با نالوکسان (۱mg/kg به صورت داخل صفاقي) نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: با توجه به نتايج اين پژوهش عصاره آبي – الکلي برگ گياه کاهو در دوزهاي ۱۶۵، ۳۳۰، ۶۶۰ و ۱۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم اثر ضددردي معني داري در آزمون پس کشيدن دم در موش ها دارد. دوزهاي ۶۶۰ و ۱۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم بيشترين اثر مهاري را ايجاد نمودند (p<0.01). در فاز اول تست فرمالين دوزهاي ۶۶۰ و ۱۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم داراي حداکثر اثر ضد دردي بوده و قادر به مهار فاز اول درد بوده اند که در اين ميان دوز ۶۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم بيشترين اثر ضد دردي را ايجاد نموده است. در فاز دوم دوزهاي ۳۳۰، ۶۶۰ و ۱۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم باعث کاهش معني دار زمان ليسيدن شدند (p<0.001). نالوکسان اثر ضد دردي عصاره آبي – الکلي کاهوي ايراني را مهار کرد.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر تاثير ضد دردي قابل توجه گياه کاهوي ايراني را نشان داده و استفاده از آن را در طب سنتي تاييد مي کند. به علاوه، به نظر مي رسد يکي از مکانيزم هاي احتمالي تاثير عصاره، مسيرهاي اپيوئيدي باشد.