مقاله اثر عصاره آبي – الکلي قره قات (Vaccinium arctostaphylos) بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۴۶ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي – الکلي قره قات (Vaccinium arctostaphylos) بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره قات
مقاله عصاره آبي – الکلي
مقاله انسولين
مقاله جزاير لانگرهانس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي نيك رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پري زاده سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذكايي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: قره قات يکي از گياهان دارويي است که براي درمان ديابت استفاده مي شود. اما سازوکارهاي مسوول اثر ضد ديابتي آن به خوبي مشخص نشده است. هدف اين مطالعه، تعيين اثر احتمالي قره قات بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده از موش هاي صحرايي انجام شد.
مواد و روش ها: اين جزاير به مدت ۶۰ دقيقه در حضور گلوکز ۳ يا ۱۰ ميلي مولار با يا بدون ميلرينون (۰٫۰۱ و ۰٫۱ درصد) و عصاره آبي – الکلي (۰٫۱ و ۱ درصد) قره قات تيمار شدند. غلظت انسولين موجود در نمونه هاي تيمار شده اندازه گيري گرديد.
يافته ها: افزايش غلظت گلوکز محيط از ۳ به ۱۰ ميلي مولار سبب افزايش معني داري در ترشح انسولين گرديد. ميلرينون در غلظت ۰٫۱ ميلي مولار ترشح انسولين القا شده توسط گلوکز ۱۰ ميلي مولار را به طور معني داري افزايش داد. اما هيچ يک از غلظت هاي عصاره نتوانست اين ترشح انسولين را تحت تاثير قرار دهد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان مي دهد که قره قات فاقد ويژگي انسولينوتروپيک است و اثرات آن بر ديابت توسط سازوکارهاي ديگري وساطت مي شود که بايد در مطالعات آينده روشن شوند.