مقاله اثر عصاره آبي – الکلي گياه کلپوره (.Teucrium polium L) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطني خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۹۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي – الکلي گياه کلپوره (.Teucrium polium L) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطني خرگوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلپوره
مقاله فشار خون
مقاله تعداد ضربان قلب
مقاله فشار درون بطني
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازمند سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي كريموي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسپرهم مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کلپوره از تيره نعناع، گياهي علفي است که مصارف دارويي دارد. در سال هاي اخير اثرات ضد ديابت، ضد اسپاسم، ضد باکتري و کاهش دهنده چربي و فشار خون آن گزارش شده است ولي تا کنون اثرات قلبي – عروقي آن در يک مطالعه بررسي نشده است.
هدف: در اين تحقيق اثر عصاره آبي – الکلي سرشاخه و برگ هاي اين گياه بر متوسط فشار خون شرياني ، تعداد ضربان قلب و فشار درون بطني خرگوش به صورت in vivo بررسي شد.
روش بررسي: ۲۴ سر خرگوش نژاد نيوزيلندي به وزن ۲-۳ کيلوگرم، به طور تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. پس از بيهوشي حيوانات با تيوپنتال سديم (۵۰mg/kg, ip) و انجام تراکئوستومي، وريد ژوگولار و شريان کاروتيد کانول گذاري شد. عصاره کلپوره در دوزهاي ۸۰mg/kg و ۴۰، ۲۰ تهيه و از طريق وريد ژوگولار تزريق مي شد. فشار خون، تعداد ضربان قلب و فشار درون بطني توسط ترانسديوسر فشار اندازه گيري مي شد. نتايج به صورت ميانگين ± خطاي معيار بيان و P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: کاهش فشار خون ناشي از عصاره معني دار نبود. عصاره اثري بر تعداد ضربان قلب نداشت. عصاره موجب افزايش معني دار در Max dp/dt، حداکثر فشار درون بطني (LVPmax) و کاهش معني دار Min dp/dt شد ولي بر حداقل فشار درون بطني (LVPmin) تاثيري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهد که عصاره کلپوره اثر اينوتروپيک مثبت بر قلب دارد. عصاره موجب کاهش فشار خون گرديد ولي اين اثر به وسيله اثر اينوتروپيک مثبت عصاره بر قلب خنثي مي شود. عصاره بر تعداد ضربان قلب اثر ندارد.