مقاله اثر عصاره آبي ريشه ختمي (.Althaea officinalis L) بر فعاليت انقباضي ناي جدا شده موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي ريشه ختمي (.Althaea officinalis L) بر فعاليت انقباضي ناي جدا شده موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقباض
مقاله ريشه ختمي
مقاله ناي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالديني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي لردجاني محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيرابراهيم آبادي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: بتولي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي اثر عوامل تاثيرگذار بر فعاليت انقباضي عضلات صاف ناي مي تواند گامي در جهت كنترل بيماري هاي انسدادي ريوي باشد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر عصاره آبي ريشه ختمي بر فعاليت انقباضي ناي جدا شده موش صحرايي انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي روي ۳۰ قطعه ناي (۵mm) جدا شده از ۱۵ راس موش صحرايي نر سالم در ۶ گروه (۵ قطعه اي) انجام شد. اثر عصاره آبي (۰٫۲, ۰٫۶, ۲٫۶, ۶٫۶, ۸, ۱۴٫۶ mg/ml)، اپي نفرين (۵mm) و پروپرانولول (۱mm) بر تغيير قدرت انقباض ناشي از كلرور پتاسيم (۶۰mM) به روش ايزومتريك تحت کشش يک گرم در حمام بافت حاوي محلول كربس-هانسليت اندازه گيري شد. براي مقايسه داده ها از آزمون هاي كروسكال واليس و تعقيبي دان استفاده شد.
يافته ها: غلظت هاي تجمعي عصاره آبي ريشه ختمي (۰٫۲, ۰٫۶, ۲٫۶, ۶٫۶, ۸, ۱۴٫۶ mg/ml) به صورت وابسته به غلظت و اپي نفرين به تنهايي انقباض ناي ناشي از كلرور پتاسيم را كاهش داد .(P<0.001) حضور پروپرانولول تاثيري بر عملکرد عصاره (۸ mg/ml) بر انقباض ناشي از کلروپتاسيم نداشت، ولي اثر اپي نفرين را کاهش داد .(P<0.001)
نتيجه گيري: عصاره آبي ريشه ختمي داراي اثر ضد انقباضي وابسته به دوز بر روي عضلات صاف ناي موش صحرايي مي باشد و اين اثر از طريق رسپتورهاي بتا انجام نمي شود.