مقاله اثر عصاره آبي ميوه گياه فلوس (Cassia fistula) بر دوره خواب و سطح اضطراب موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي ميوه گياه فلوس (Cassia fistula) بر دوره خواب و سطح اضطراب موش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبي ميوه گياه فلوس
مقاله دوره خواب
مقاله ضداضطراب
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي‌ گرجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اثرات ضددردي، ضدالتهابي، ضد تب و شل کننده عضلات صاف در گونه هاي كاسيا مشخص شده است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره آبي ميوه گياه فلوس بر دوره خواب و سطح اضطراب موش کوچک آزمايشگاهي انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از ۸۰ سر موش كوچك نر نژاد آلبينو به وزن ۳۰- ۲۵ گرم استفاده شد. حيوانات به صورت تصادفي در ۸ گروه ده تايي (شش گروه آزمايشي و دو گروه کنترل) قرار گرفتند. براي ارزيابي دوره خواب از روش ارزيابي خواب به روش رفتاري (Angel) استفاده گرديد و حيوانات در سه گروه آزمايشي و يک گروه کنترل تقسيم شدند. براي ارزيابي سطح اضطراب، حيوانات به سه گروه آزمايشي و يک گروه کنترل تقسيم شدند و از ماز به علاوه اي مرتفع استفاده گرديد و به مدت ۵ دقيقه شاخص هاي استاندارد ارزيابي اضطراب (تعداد ورود و مدت زمان سپري كردن در بازوي باز) از طريق مشاهده در آنها بررسي و ثبت گرديد. به گروه هاي آزمايش سه دوز عصاره آبي ميوه گياه فلوس (۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن) و در گروه كنترل سالين به صورت داخل صفاقي تزريق شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه عصاره آبي ميوه گياه فلوس در هر سه دوز به طور قابل توجهي دوره خواب را در مقايسه با گروه كنترل افزايش مي دهد  .[F (3, 39) = 23.19, P<0.05]همچنين دوز ۲۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم عصاره آبي ميوه گياه فلوس در مقايسه با گروه كنترل به طور معني داري موجب افزايش تعداد ورود [F (3, 39) = 24.21, P<0.05] و مدت زمان سپري شده [F (3, 39) = 15.55, P<0.05] در بازوي باز ماز به علاوه اي مرتفع گرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که عصاره آبي ميوه گياه فلوس باعث افزايش دوره خواب و کاهش سطح اضطراب در موش مي گردد.