سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی آل ابراهیم – دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جان محمدی – دانشگاه تهران
محمدحسن راشد محصل – دانشگاه تربیت مدرس
حمید محمدی – دانشگاه تهران

چکیده:

تلخه (Acroptilon repens L)از علفهای هرزی است که در مزارع حبوبات ازجمله در مزارع ماش (Vigna radiata L.)واردشده در رشد محصول تداخل ایجاد می‌کند . به منظور بررسی تأثیر مواد آللوپاتیک موجود در اندامهای هوایی تلخه بر جوانه‌زنی بذور ماش دو آزمایش جدا ازهم طراحی شد .در مرحله اول یک آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کامل تصادفی با دو فاکتور طراحی شد فاکتور اول شامل دو سطح، آب مقطر وعصاره آبی استخراج شده از تلخه بود و فاکتور دوم شامل شرایط نور معمولی و فاکتور دوم تاریکی مطلق بود.آزمایش دوم بصورت طرح کامل تصادفی با چهار تکراربود که شامل شاهد و نگهداری بذور در ۷۲،۴۸و ۲۴ ساعت در داخل عصاره آبی بود که جوانه‌زنی آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آ‍زمایش اول نشان داد که عصاره آبی تلخه در مورد صفات درصد وسرعت جوانه‌زنی وطول هیپوکوتیل و ریشه‌چه در سطح ۱% اثر معنی داری دارد وهیچ یک از فاکتورها اثر معنی داری بر روی وزن خشک گیاهچه نداشتند. نتایج آزمایش دوم نشان داد که اعمال تیمارهای فوق بر طول ریشه‌چه وسرعت و درصد جوانه‌زنیدر سطح ۱%اثرمعنی دار دارد .