سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی آل ابراهیم – دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جان محمدی – دانشگاه تهران
محمدحسن راشد محصل – دانشگاه تربیت مدرس
ناصر صباغ نیا – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مشکل سازترین علف های هرز مزارع حبوبات تلخه(Acroptilon repens L.) می باشد که از طریق مواد آللوپات خود می توانند اثرات نامطلوبی بر روی رشد لوبیا داشته‌باشد و موجب بهم خوردن یکنواختی کانوپی گردد . به منظور بررسی تأثیرعصاره آبی تلخه بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه لوبیا ( Phaseulus vulgaris) دو آزمایش مجزا طراحی شد . آزمایش اول بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور انجام شد . فاکتور اول شامل دو سطح ، آب مقطر و عصاره آبی تلخه بود و فاکتوردوم شامل نور وتاریکی بود . آزمایش دوم درقالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار ، شامل شاهد و نگهداری بذر در عصاره تلخه به مدتهای ۷۲،۴۸،۲۴ساعت بود.نتایج آزمایش اول نشان داد که عصاره آبی تلخه بر روی درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه‌چه در سطح ۱% اثر معنی دار داشت و آنها را کاهش داد . نور بر طول هیپوکوتیل و طول ریشه‌چه در سطح ۱% اثر معنی دار داشت و موجب افزایش آنها شد . نتایج آزمایش دوم نشان داد که مدتهای نگهداری بذور لوبیا در داخل عصاره آبی تلخه، باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی شد و همچنین برروی طول هیپوکوتیل و طول ریشه‌چه اثر منفی داشت.