سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن بشارت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دانشجوی کارشناسی ارشد
آرین ساطعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- گروه زیست شناسی
وحیده اورسجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دانشجوی کارشناسی
عطیه صفرنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

آللوپاتی پدیده ای است که طی آن برخی از گونه های گیاهی با آزاد کردن مواد شیمیایی خاص، از جوانه زنی و رشد و نمو دیگر گونه های گیاهی جلوگیری به عمل می آورند، امروزه استفاده از توان آللوپاتیکی در گیاهان جهت کنترل رشد علف های هرز مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تاثیر مقادیر متفاوت عصاره آبی کلزا رقم RGS بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد و فعالیت آنزیم های پراکسیداز کاتالازوپلی فنل اکسیداز در دانه رست علف هرز فالاریس مورد ارزیابی قرار گرفت؛ تا اثر ترکیبات موجود در عصاره کلزا علاوه بر پارامترهای رشد بر سیستم آنزیم های آنتی اکسیدانی علف هرز فالاریس مورد سنجش قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داده که عصاره آبی کلزا در غلظت های بالا سبب کاهش درصد جوانه زنی، طول، وزن تر و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه گشت. همچنین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پراکسیداز و کاتالاز در حضور غلظت بالای عصاره کلزا کاهش یافت. شایان ذکر است که تنها فلظت ۲۰ درصد عصاره کلزا منجر به افزایش درصد جوانه زنی، وزن تر، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ساقه چه گشت. فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز تحت تاثیر مقادیر مختلف عصاره کلزا قرار نگرفت.