مقاله اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر رگ زايي در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگ زايي
مقاله پرده کوريوآلانتوئيک
مقاله هندوانه ابوجهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رگ زايي، از مهمترين وقايع زيستي است که با توليد رگ هاي جديد، در بسياري از مراحل رشد و نمو جنيني و پاتولوژيک رخ مي دهد. لذا مهار دارويي رگ زايي مي تواند در درمان برخي بيماري ها از جمله خونريزي و سرطان ها موثر باشد. هندوانه ابوجهل يک گياه دارويي با اثرات سيتوتوکسيک است که در اين تحقيق اثرات ضد رگ زايي آن مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در طي يک مطالعه تجربي ابتدا عصاره الکلي ميوه هندوانه ابوجهل تهيه شد. سپس تعداد ۳۰ عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد هاي لين به طور تصادفي در ۳ گروه شاهد، شاهد آزمايشگاهي و تيمار توزيع شدند. در روز هفتم انکوباسيون گروه شاهد آزمايشگاهي با نرمال سالين و گروه تيمار با عصاره گياه هندوانه ابوجهل تيمار شدند. در روز دهم انکوباسيون از عروق تمام نمونه ها به کمک فوتواسترئوميکروسکوپ تحقيقاتي عکس برداري شد. تعداد و طول انشعابات عروقي در اطراف ناحيه تيمار انداره گيري و داده ها به کمک نرم افزار آماري SPSS و آزمون تي (P<0.05) تحليل شدند.
يافته ها: طبق آناليز داده ها ميانگين تعداد ۳۱٫۴۰ (۵٫۸۷) و طول ۴۶٫۶۰ (۷٫۳۳) سانتي متر انشعابات عروقي در نمونه هاي شاهد نسبت به تعداد ۲۷ (۵٫۱۶) و طول ۴۲٫۴۰ (۵٫۰۵) سانتي متر انشعابات در گروه شاهد آزمايشگاهي اختلاف معني داري نداشت. در حالي که مقايسه ميانگين تعداد ۶٫۷۰ (۲٫۰۵) و طول ۱۴٫۷۹ (۳٫۳۴) سانتي متر انشعابات عروقي در نمونه هاي تيمار با شاهد کاهش معني دار نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عصاره الکلي هندوانه ابوجهل مطابق با روش اين مطالعه اثر مهاري بر رگ زايي پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه داشته و تعداد و طول انشعابات عروقي را در محل تيمار کاهش مي دهد.