مقاله اثر عصاره برگ گردو (.Juglans regia L) بر كاهش قند خون در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره برگ گردو (.Juglans regia L) بر كاهش قند خون در رت هاي ديابتي شده با آلوكسان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره
مقاله گردو (.Juglans regia L)
مقاله آلوكسان
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديابت يك ناهنجاري متابوليكي است كه با هيپرگليسمي ناشي از نقص در ترشح انسولين، عمل انسولين و يا هر دو مشخص مي شود. گردو  (Juglans regia L.)در طب سنتي ايران براي درمان ديابت كاربرد داشته است. به طوري که در اين مطالعه اثر كاهندگي قند خون توسط عصاره برگ گردو در موش هاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق ۱۸ موش صحرايي نر سفيد با وزن متوسط ۲۲۰-۱۸۰ گرم به طور تصادفي در سه گروه ۶ تايي تقسيم شدند: گروه اول (كنترل غير ديابتي)، گروه دوم (كنترل ديابتي) و گروه سوم (رت هاي ديابتي تيمار شده با عصاره برگ گردو به ميزان ۲۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن). تزريقات به صورت درون صفاقي انجام شد. قبل از خون گيري، رت ها براي ۱۶ ساعت ناشتا بوده و بعد نمونه خون ناشتا در لوله هاي هپارينه جمع آوري شد. خون گيري از سينوس اوربيتال براي تعيين ميزان قند و ساير فاكتورهاي خوني انجام گرديد. پس از خون گيري در پايان دوره آزمايشي، پانكراس رت ها از بدن خارج و مقاطع بافتي تهيه و اندازه جزاير مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حكايت از تفاوت معني دار قند و هموگلوبين گليكوزيله در گروه ديابتي تيمار شده با عصاره گردو نسبت به گروه ديابتي داشت (P<0.05). در بررسي هيستومورفولوژيك جزاير پانكراسي نشان داد كه اندازه جزاير در ميان گروه هاي آزمايشي متفاوت است. ميانگين اندازه جزاير در گروه كنترل ديابتي در مقايسه با ساير گروه ها تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05). اين تحقيق نشان داد كه استفاده از عصاره گردو مي تواند بر بازسازي و ترميم جزاير پانكراسي آسيب ديده در رت هاي ديابتي موثر باشد. عصاره ميزان تكثير سلولي را افزايش مي دهد. به طوري که به نظر مي رسد افزايش اندازه جزاير در نتيجه تكثير سلول هاي باقي مانده در جزاير صورت مي گيرد که تاثير اين عصاره مي تواند به دليل وجود فلاونوئيدها و خواص آنتي اكسيداني آنها باشد.