سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نرگس کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اثر آللوپاتی بقایای گیاهان زراعی کلزا، گندم و نخود بر جوانه زنی و مراحل اولیه رشد کلزا در این تحقیق بررسی شد . آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، در سال ۱۳۸۶ به اجرا در آمد . عوامل مورد آزمایش شامل سه عصاره از بقایای گیاهی نخود، گندم، کلزا و آب مقطر (شاهد) و چهار رقم کلزا ( Modena ، Elite،Licord ،Opera) بود. درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک کل، نسبت ریشه چه به ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عصاره بقایای گیاهی در سطح احتمال پنج درصد به طور معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی تأثیر دارد. تمام صفات به استثنا وزن خشک ریشه چه، در هر سه عصاره نسبت به شاهد کاهش نشان دادند . عصاره بقایای گندم، در خصوص طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک کل، درصد جوانه زنی، نسبت ریشه چه به ساقه چه کمترین کاهش را د اشت. عصاره بقایای نخود بر روی طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک کل، درصد جوانه زنی، نسبت ریشه چه به ساقه چه بیشترین کاهش را داشته است . در بین ارقام مورد بررسی برای کلیه صفات به استثناء وزن خشک ریشه چه، در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری ملاحظه شد. رقم Elite برای صفات وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک کل، درصد جوانه زنی، نسبت ریشه چه به ساقه چه، بیشترین مقدار و همچنین رقم Licord برای صفات طول ساقه چه و طول ریشه چه حائز بالاترین مقدار بوده و ارقام Elite و Modena در این خصوص بیشترین کاهش را نشان دادند. در خصوص وزن خشک ساقه چه، وزن خشک کل، درصد جوانه زنی و نسبت ریشه چه به ساقه چه رقم Licord بیشترین کاهش را به خود اختصاص داد.