مقاله اثر عصاره دانه جو (.Hordeum vulgare L) بر غلظت گلوکز سرم ناشتاي موش صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره دانه جو (.Hordeum vulgare L) بر غلظت گلوکز سرم ناشتاي موش صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله ديابت شيرين
مقاله طب سنتي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خلج سرشكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ديابت و اختلالات ناشي از آن مشکلات فراواني را براي فرد مبتلا و دستگاه بهداشتي جامعه به همراه مي آورد. در طب سنتي ايران فراورده هاي جو جهت درمان ديابت کاربرد دارند.
هدف: در اين مطالعه اثر خوراکي عصاره آبي دانه جو بر وزن بدن و سطح گلوکز ناشتاي سرم موش هاي صحرايي نر غيرديابتي و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين بررسي شد.
روش بررسي: ۴۰ موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي در دو گروه غيرديابتي و ديابتي تقسيم شدند. ديابت توسط  45mg/kgاسترپتوزوتوسين تک دوز داخل صفاقي در گروه ديابتي القا شد. بعد از يک هفته موش هاي داراي قند خون بالاتر از ۲۰۰mg/dL در گروه ديابتي و موش هاي گروه غيرديابتي به طور تصادفي به دو گروه عصاره آبي دانه جو و کنترل تقسيم بندي شدند. در طول چهار هفته تيمار، وزن بدن و گلوکز ناشتاي سرم حيوانات در مقاطع پايان هفته اول، سوم و چهارم بين گروه ها مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج: نتايج به دست آمده کاهش معني دار گلوکز ناشتاي سرم گروه ديابتي در هفته چهارم پس از تيمار نسبت به گروه ديابتي کنترل را نشان داد. کاهش معني دار گلوکز ناشتاي سرم گروه غيرديابتي تنها در هفته اول پس از تيمار نسبت به گروه غيرديابتي کنترل مشاهده شد. مصرف عصاره آبي دانه جو تاثيري بر وزن بدن گروه هاي ديابتي و غيرديابتي نداشت.
نتيجه گيري: عصاره آبي دانه جو پس از چهار هفته در موش هاي صحرايي ديابتي و پس از يک هفته در موش هاي صحرايي غيرديابتي باعث کاهش معني دار گلوکز سرم شد. در موش هاي صحرايي غيرديابتي اين اثر پس از هفته اول تداوم نداشت.