مقاله اثر عصاره سير بر ميزان اينترلوکين -۱۲ و اينترلوکين -۱۰ حاصل از ماکروفاژهاي آلوده به ليشمانيا ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره سير بر ميزان اينترلوکين -۱۲ و اينترلوکين -۱۰ حاصل از ماکروفاژهاي آلوده به ليشمانيا ماژور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانياي ماژور
مقاله سير
مقاله اينترلوکين-۱۰
مقاله اينترلوکين-۱۲
مقاله ماکروفاژها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: غروي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايش معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطن شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليشمانيوزيس، بيماري است که به وسيله چندين گونه از تک ياخته هاي جنس ليشمانيا ايجاد مي گردد. سير نيز به عنوان يک عامل درماني، جزء معمول ترين گياهان مرسوم در پزشکي محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف، بررسي اثر عصاره سير در افزايش سيتوکين هاي اينترلوکين -۱۰ و اينترلوکين-۱۲ در محيط کشت از طريق ماکروفاژها براي دريافت و تخريب ليشمانيا صورت گرفت.
روش بررسي: بعد از پروليفراسيون ماکروفاژها در محيط کشت و انکوباسيون با ليشمانيا طي مدت ۷۲ ساعت، عصاره آبي سير با دوزهاي (۱۴۸mg/ml، ۷۴، ۳۷، ۱۸٫۵،۹٫۲۵) به مدت ۱۸، ۲۴ و ۴۸ ساعت اضافه گرديد. به منظور آزمون مصونيت عصاره ها و سلول هايJ744  تيمار شده عصاره و ميزان زنده بودن سلول ها با استفاده از تريپان بلو، تستMTT  انجام شد. سپس ميزان ترشح اينترلوکين هاي -۱۰ و ۱۲ از ماکروفاژهاي آلوده به ليشمانيا توسط تستELISA  ارزيابي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، استفاده از عصاره سير با دوز
۳۷mg/ml به مدت ۴۸ ساعت، باعث گرديد که ماکروفاژها با ترشح اينترلوکين ۱۲، پروماستيگوت هاي موجود را تخريب کنند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد اينترلوکين-۱۲ براي دفاع در مقابل پاتوژن هاي انگلي، کاربرد قطعي دارد. همچنين استفاده از اينترلوکين-۱۲ در مقابل حمله انگل ليشمانيا، يک پاسخ ايمني قطعي محسوب مي شود.