مقاله اثر عصاره متانولي دانه هاي هويج (Daucus Carota) بر متابوليسم کربوهيدرات و مورفولوژي پانکراس در موشهاي صحرايي نر ديابتي نوع I که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره متانولي دانه هاي هويج (Daucus Carota) بر متابوليسم کربوهيدرات و مورفولوژي پانکراس در موشهاي صحرايي نر ديابتي نوع I
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه هاي هويج
مقاله پانکراس
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: پورابلي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثربخشي گياهان داراي خواص آنتي اکسيداني در بهبود بيماري ديابت شناخته شده است و از آنجا که دانه هاي هويج نيز داراي خواص آنتي اکسيداني مي باشند لذا در اين مطالعه اثر عصاره متانولي دانه هاي هويج (Daucus carota) بر متابوليسم کربوهيدرات و مورفولوژي پانکراس در موشهاي ديابتي نوع I بررسي شد.
روش ها: با تزريق استرپتوزوتوسين (STZ) به ميزان  70 mg/kg, i.pدر موشهاي صحرايي نر، ديابت نوع I القا شد. قبل از تزريق STZ و ۵ روز بعد از تزريق، در حالت ناشتا، خونگيري به منظور تعيين سطح سرمي گلوکز و انسولين انجام گرفت و موشهايي که سطح سرمي گلوکز آنها بيش از ۲۵۰mg/dl بود، ديابتيک محسوب و به ۵ گروه تقسيم شدند که عصاره الکلي D. carota با دوزهاي mg/kg/day،۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، گلايبن کلاميد با دوز g/kgµ  600 و ۰٫۵ سي سي آب مقطر (حلال عصاره) به مدت ۶ روز به طور جداگانه با گاواژ دريافت کردند. بعد از ۶ روز مجددا خونگيري انجام شد، سطح سرمي گلوکز به روش اسپکتروفتومتري و انسولين به روش ELISA با کيت هاي مربوطه اندازه گيري شد. ضمنا پانکراس حيوان خارج و در فرمالين %۱۰ قرار گرفت و براي مطالعات بافت شناسي مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: تجويز عصاره دانه هويج در همه دوزها و گلايبن کلاميد به مدت ۶ روز سبب کاهش سطح سرمي گلوکز شد ولي تنها دوز ۳۰۰mg/kg عصاره و گلايبن کلاميد به طور معني داري سطح سرمي انسولين را افزايش داد ضمنا، عصاره و گلايبن کلاميد سبب بهبود جزاير و بخش آسينار پانکراس شدند بطوريکه، ميانگين تعداد جزاير در موشهاي دريافت کننده دوز ۱۰۰mg/kg عصاره و گلايبن کلاميد بطور معني دار افزايش يافت.
نتيجه گيري: عصاره متانولي دانه هاي هويج (D. carota) داراي اثر هيپوگليسميک مي باشد و احتمالا بخشي از اين اثر از طريق افزايش ترشح انسولين و بهبود بافت پانکراس بويژه جزاير آن انجام مي شود.