مقاله اثر عصاره متانولي گياه گلدر بر سطح سرمي گلوكز و ليپيدها در موش هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت نوع ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره متانولي گياه گلدر بر سطح سرمي گلوكز و ليپيدها در موش هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت نوع ۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله گياه گلدر
مقاله گلوکز
مقاله كلسترول
مقاله تري گليسريدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: پورابولي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: پورابولي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به خواص آنتي اكسيداني عصاره گلدر و نقش آنتي اكسيدان ها در بهبود ديابت شيرين، در اين مطالعه اثر عصاره متانولي اين گياه بر سطح سرمي گلوكز و ليپيدها در موش هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت نوع ۱ بررسي شد.
مواد و روش ها: با تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين به ميزان ۷۰ ميلي گرم بر كيلوگرم به موش هاي صحرايي نر، ديابت نوع ۱ القا شد. قبل از تزريق STZ و ۵ روز بعد در حالت ناشتا، خون گيري انجام و موش هايي كه سطح سرمي گلوكز آنها بيش از ۲۵۰ ميلي گرم بر دسي ليتر بود، ديابتي محسوب و به ۱۵ گروه تقسيم شدند و عصاره الكلي گلدر با دوزهاي ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم گلي بن كلاميد با دوز ۶۰۰ و ۵/۰ ميكروگرم بر كيلوگرم سي سي آب مقطر(حلال عصاره) به مدت ۳، ۶ و ۱۴ روز به طور جداگانه با گاواژ دريافت كردند. بعد از طي زمان تعيين شده، دوباره خونگيري انجام و سطح سرمي گلوكز و ليپيدها به روش اسپكتروفتومتري با كيت هاي مربوط اندازه گيري شد.
يافته ها: تجويز عصاره گلدر با دوز ۳۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم طي ۳ روز و تجويز دوزهاي مختلف عصاره طي ۶ و ۱۴ روز، سبب كاهش معني دار گلوكز سرم شد. هم چنين، تيمار موش هاي ديابتي با دوزهاي مختلف عصاره به مدت ۳، ۶ و ۱۴ روز سبب كاهش معني دار ميزان كلسترول و تري گليسريدهاي سرم گرديد. به علاوه، عصاره گلدر در مقايسه با گلي بن كلاميد، اثر كاهنده بيشتري بر سطح سرمي گلوكز و تري گليسريدها در موش هاي ديابتي داشت.
نتيجه گيري: عصاره گلدر اثر كاهنده بر سطح سرمي گلوكز و ليپيدها در موش هاي ديابتي دارد.