مقاله اثر عصاره هيدروالکلي دارچين Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهاي اسپرماتوسيت و اسپرماتوزوآ در موش آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي دارچين Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهاي اسپرماتوسيت و اسپرماتوزوآ در موش آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارچين (Cinnamomum zeylanicum Nees)
مقاله سيستم توليد مثل
مقاله اسپرماتوسيت اوليه
مقاله اسپرماتوزوئيد
مقاله موش کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مصري پور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي رجبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دارچين گياهي با نام علمي Cinnamomum zeylanicum Nees و متعلق به خانواده برگ بوها (Lauraceae) است. اين گياه اثرهاي درماني زيادي دارد که يکي از مهمترين آنها افزايش ميل جنسي مي باشد. در اين تحقيق اثر عصاره دارچين بر ساختار بافت بيضه و تعداد سلول هاي جنسي در موشهاي کوچک آزمايشگاهي (گونه Balb/C) بررسي شد. ابتدا نمونه ها به صورت کاملا تصادفي در ۶ گروه (چهار گروه تيمار و دو گروه کنترل و Placebo) و هر گروه شامل هشت نمونه تقسيم و کليه نمونه ها در شرايطي يکسان نگهداري شدند. عصاره هيدروالکلي دارچين در دوزهاي مختلف (۵۰ ،۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در مدت ۴۸ ساعت) تهيه و به روش درون صفاقي به مدت ۲۰ روز به گروههاي تيمار تزريق شد. از نرمال سالين و اتانل نيز جهت تزريق به گروه  Placebo(دوز صفر) استفاده گرديد. مهمترين عواملي که مورد بررسي قرار گرفت، عبارت از: تغيير وزن بيضه ها، تغييرات بافتي احتمالي در تعداد اسپرماتوسيتها و تغيير در تعداد سلولهاي جنسي در مقايسه با گروه شاهد بودند. شمارش اسپرماتوسيت هاي اوليه و بررسي تغييرات بافتي با استفاده از مقاطع تهيه شده از لوله هاي اسپرم ساز به وسيله ميکروسکوپ نوري انجام شد. تعداد اسپرماتوزوئيدها نيز با استفاده از لام هموسيتومتر و ريزنگار ميکروسکوپي شمارش و مقايسه گرديد. پس از تحليل نتايج تفاوت معني داري ميان وزن بيضه ها در هيچ يک از گروهها مشاهده نگرديد. در مشاهده مقاطع بافتي لوله هاي اسپرم ساز و بررسي ويژگيهاي بافتي تفاوت محسوسي ميان گروههاي تجربي و گروه کنترل ديده نشد. ميزان اسپرماتوسيت هاي اوليه و اسپرماتوزوئيدها در دوزهاي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم نسبت به ساير گروهها تفاوت معني دار داشت. يافته هاي اين مطالعه نشان دهنده تاثير مثبت عصاره دارچين بر سيستم توليد مثل جنس نر به دليل افزايش معني دار در تعداد سلولهاي جنسي مي باشد.