مقاله اثر عصاره هيدروالکلي درمنه کوهي (Artemisia aucheri) بر فيبروز ريوي القا شده توسط بلئومايسين در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي درمنه کوهي (Artemisia aucheri) بر فيبروز ريوي القا شده توسط بلئومايسين در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلئومايسين
مقاله فيبروز ريوي
مقاله درمنه کوهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي كركوندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقيان سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيبروز ريوي عارضه جانبي مصرف بلئومايسين است که به عنوان يک ماده شيمي درماني استفاده مي شود. شواهد موجود نشان مي دهد که شايد گونه هاي فعال اکسيژن (Reactive oxygen species=ROS)، نقشي کليدي در توسعه فيبروز ريوي بازي کنند. اين مطالعه جهت بررسي اثرات عصاره هيدروالکلي درمنه کوهي با خواص آنتي اکسيداني بر فيبروز ريوي القاء شده توسط بلئومايسين در موش هاي صحرايي طرح شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۳۵ سر موش صحرايي اسپراگ – دالي به طور نيمه تصادفي به ۵ گروه هفت تايي تقسيم شدند. در چهار گروه از حيوانات جهت ايجاد فيبروز ريوي بلئومايسين سولفات (۵ mg/kgBW) به صورت تزريق درون نايي استفاده شد دو گروه از حيوانات روزانه با مقادير ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم عصاره درمنه کوهي و يک گروه با (۱۰ mg/kgBW) vitamin E به صورت تزريق درون صفاقي به مدت دو هفته تيمار شدند. پايان دوره آزمايشي، مقادير مالون دي آلدهيد و ظرفيت آنتي اکسيداني کل در سرم خون سنجيده شد. از بافت ريه تمام حيوانات جهت تحقيقات بعدي نمونه بافت شناسي تهيه شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک راهه وLSD  تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تيمار بوسيله عصاره درمنه کوهي و ويتامين E باعث کاهش سطح سرمي مالون دي آلدهيد به صورت معني دار نشد ولي در سطح سرمي ظرفيت آنتي اکسيداني کل افزايش معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: طبق يافته هاي اين مطالعه به نظر مي رسد ترکيبات آنتي اکسيدان عصاره هيدروالکلي درمنه کوهي ممکن است اثرات درماني بر فيبروز ريوي داشته باشد.