مقاله اثر عصاره هيدروالکلي پوست ساقه دارچين بر محور هورموني هيپوفيزي – بيضه اي موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي پوست ساقه دارچين بر محور هورموني هيپوفيزي – بيضه اي موش سوري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارچين
مقاله دستگاه توليدمثل
مقاله FSH؛ LH؛ تستوسترون
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مصري پور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي رجبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه استفاده از فرآورده هاي گياهي به عنوان جانشين يا مکمل داروهاي شيميايي مطرح است. يکي از گياهان ارزشمند که از ديرباز در درمان بيماري هاي مختلف کاربرد داشته؛ دارچين(Cinnamomum zeylanicum)  مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره هيدروالکلي تهيه شده از پوست ساقه دارچين بر ميزان هورمون هاي مؤثر بر سيستم هورموني توليدمثل موش هاي سوري نر انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۴۸ سر موش سوري نر ضمن دسترسي به آب و غذاي يکسان در ۶ گروه تقسيم بندي شدند. چهار گروه از نمونه ها گروه هاي تيماري بودند که در مدت ۲۰ روز غلظت هاي مختلف عصاره هيدروالکلي پوست ساقه دارچين (۵۰mg/kg، ۱۰۰،۲۰۰  و ۴۰۰) را به روش درون صفاقي يک روز در ميان دريافت کردند. به يک گروه به عنوان گروه پلاسبو تنها نرمال سالين تزريق شد و از گروه کنترل نيز به عنوان شاهد استفاده گرديد. تمام آزمايش هاي تشخيص هورموني براي تعيين سطح سرمي هورمون هاي FSH،LH  و تستوسترون با روش ايمونوراديومتري (RIA) انجام گرفت.
يافته ها: با افزايش دوز تزريقي عصاره، غلظت دو هورمون LH و FSH افزايش يافت و بيشترين افزايش در دوزهاي۴۰۰mg/kg  و ۲۰۰ بود. سطح سرمي تستوسترون نيز در گروه هاي تيماري که دوزهاي ۱۰۰mg/kg و ۵۰ عصاره را دريافت کرده بودند؛ نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده اثر عصاره هيدروالکلي پوست ساقه دارچين بر افزايش هورمون هاي محور هيپوفيز – بيضه مي باشد.