مقاله اثر عصاره هيدروالکلي گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعاليت ترانس آمينازهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعاليت ترانس آمينازهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان منو هيدرات
مقاله ديابت
مقاله گل گلرنگ
مقاله هيستومورفولوژي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) غالبا به عنوان رنگ غذا و چاشني استفاده مي شود، و در طب سنتي به آن اثراتي از جمله اثرات ضدروماتيسم و ضد ديابت نسبت داده مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گل گلرنگ بر سطح آنزيم هاي آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) در حيوانات ديابتي شده با آلوكسان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۱۸ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار به طور تصادفي در سه گروه شش تايي، غير ديابتي (گروه ۱) ديابتي شده با آلوکسان (گروه ۲) و ديابتي تيمار شده با عصاره هيدروالکلي گل گلرنگ به ميزان ۲۰۰mg/kg به صورت تزريقي داخل صفاقي (گروه ۳) تقسيم شدند. قبل از شروع مطالعه دو هفته بعد و شش هفته بعد خونگيري به عمل آمد و سطح آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) تعيين گرديد. نتايج به دست آمده توسط آزمون آماري ANOVA تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: قبل از مطالعه سطح آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در سه گروه تفاوت معني داري نداشت. در هفته دوم ميزان اين آنزيم ها در دو گروه ديابتي بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). در هفته ششم ميزان اين آنزيم ها در گروه ديابتي تيمار شده با عصاره گلرنگ به طور معني داري کمتر از گروه ديابتي بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين گياه به دليل مهار آسيب كبدي ناشي از ديابت، به عنوان داروي ضد ديابتي پيشنهاد مي گردد. هر چند جزييات مكانيسم عمل اين گياه ناشناخته است و مطالعات بيوشيميايي و فارماكولوژيكي بسياري جهت تاييد اثرات آن مورد نياز است.