مقاله اثر عصاره گياهي خارمريم بر يادگيري و تغييرات بافت شناسي هيپوکامپ موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره گياهي خارمريم بر يادگيري و تغييرات بافت شناسي هيپوکامپ موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيليمارين
مقاله يادگيري احترازي غير فعال
مقاله موش صحرايي
مقاله هيپوکامپ
مقاله شاخ آمون
مقاله شکنج دندانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: داراب مهرانه
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سيليمارين از دانه گياه خارمريم استخراج مي شود و خواص حفاظت کننده کبدي، ضد سرطاني، آنتي اکسيداني و استروژنيک دارد. استروژن نيز سبب افزايش و تسهيل ميزان يادگيري مي شود.
هدف : مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره گياهي خارمريم بر يادگيري و تغييرات بافت شناسي هيپوكامپ  زاده هاي نر موش صحرايي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه اراک انجام شد. موش هاي صحرايي از روز ۷ بارداري و نوزادان آنها تا ۴ هفته پس از تولد در ۲ دوز ۱۸۰ ميلي گرم بر كيلوگرم (گروه تجربي ۱) و ۹۰ ميلي گرم بر كيلوگرم (گروه تجربي ۲)، سيليمارين را از طريق گاواژ دريافت کردند. گروه شم محلول سالين و گروه شاهد بدون تيمار آب و غذاي معمولي دريافت کردند. هر گروه شامل ۶ موش بود. ارزيابي يادگيري و حافظه به وسيله دستگاه شاتل تعيين و تراکم نورون ها در ناحيه هيپوکامپ با استفاده از روش هاي بافت شناسي انجام شد. داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه تحليل شدند.
يافته ها: مدت زمان ماندن در قسمت روشن در هر دو گروه تجربي، بيش تر از گروه هاي شاهد بود (P<0.05). ميانگين سلول هاي پيراميدال در ناحيه شاخ آمون (CA1) هيپوکامپ به ترتيب در گروه هاي تجربي ۱ و ۲ (P<0.01 و P<0.05) و سلول هاي گرانولار در ناحيه شکنج دندانه اي هيپوکامپ در گروه هاي تجربي (P<0.001 و P<0.05) افزايش معني داري را نشان دادند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها سيليمارين باعث افزايش حافظه و يادگيري مي شود که اثرات آن وابسته به دوز است. اين داده ها ممکن است زمينه اي براي استفاده سيليمارين در درمان بيماري هاي اختلال حافظه و شناختي باشد.