سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر زهان – محقق بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدرضا شریعتی – رهبر پژوهش بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
سعید غالبی – پژوهشگر بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
مهدی شهابی فر – استادیار پژوهش بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

بهره وری آب کشاورزی از مهم ترین موضوعاتی است که در سال هـای اخیر مورد توجه جدی مجـامع علمـی آب و آبیـ ـاری قـرار گرفتـه اسـت . عصاره اصلی و ساختار بنیادی بهره وری آب کشاورزی ، اسـتفاده صـحیح از آب به همراه افزایش تولید محصولات کشـاورزی اسـت . چرخـه بهـرهوری متشکل از چهار حلقه مرتبط به هـم شـامل انـدازه گیـری، تحلیـل، برنامه ریزی و بهبود است . این چرخه از هرکجا شروع شود بایـد گـردش خود را ب ه طور کامل انجام دهد تا نتـایج و آثـار بهبـود بهـره وری بطـور ملموسی حاصل آید (۲) از جمله روش هایی کـه جهـت ارتقـا ء و بهبـود بهره وری آب کشاورز ی مؤثر است انجام کـم آبیـاری و تلفیـق مـدیریت بهینه آب و تغذیه گیاهی ب ه خصوص نیتـروژن، کـه معمـولاً اثـر متقابـل بسیار معنی داری با آب دارد می باشد . در سیستم آب – خاک ، گیـاه آب و مواد غذایی نقش همیار دارند . اگر یکی از آنها محدود باشد ، واکنش گیـاه به عامل دیگر کم است . بهبود مدیریت آب و کود می تواند امکان صـرفه جویی در مصرف آب و کود و حفاظت کمی و کیفی از خـاک را فـراهم و همراه با افزایش محصول بازای واحد آب و کـود مصـرفی ، سیسـتم را درراسـتای کشـاورزی پایـدار بـه پـیش ببـرد . سـیب زمینـی (Solanum) Tuberosum L ( بعد از ذرت دارای گسترده ترین توزیع در دنیا اسـتکه در حدود ۱۴۰ کشورکشت می شود (۱) در سـال ۱۳۷۹ – ۸۰ سـطح زیر کشت سیب زمینی کشور حدود ۱۷۴۵۶۲ هکتار کـه % ۹۷/۹ آن آبـی بوده است . متوسط عملکرد سیب زمینی آبی و دیم در کشـور بـه ترتیـب ۲۰/۲ و ۹/۶ تن در هکتار است (۱) تولید این محصـول بـه دلیـل طـول
دوره رشد و عملکرد نسبتاً زیاد آن وابسته به میزان مصرف آب و کودهای شیمیایی، ًخصوصا نیتروژن است . لذا بهینه سازی این فاکتورها که اثـرات قابل توجهی دارند ، امری ضروری است . در این مقاله اثر عمق آب آبیاری در طول فصل و مقدارکود نیتروژن بر کارایی مصرف آب آبیـاری ( تولیـد بازای واحد آب آبیاری ) سیب زمینی برای دو سال بررسی شده است .