سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صبرینه فرزان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
بیژن یعقوبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات برنج کشور
بابک ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزیدانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان آب و غلظت علف کش تیوبنکارب بر پنجه زنی و شاخص های رشد برنج رقم هاشمی ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی ۱۳۸۵ اجرا شد. میزان آب در دو سطح (اشباع و غرقاب ) و غلظت های علف کش در ۶ سطح (صفر،۱، ۱/۵، ۳، ۴/۵ و ۶ کیلوگرم ماده موثر در هکتار ) در نظر گ رفته ش د. برای ارزیابی شاخص های رشد ، نمونه برداری در پنج مرحله در طول فصل رشد از هر کرت به صورت ده روز یکبار انجام گرفت . نتایج نشان داد که غلظت علف کش تیو بنکارب، میزان آب و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر کلیه صفات داشت . غلظت ۶ کیلوگرم ماده موثر در هکتا ر تیوبنکارب در شرایط اشباع موجب اثرات گیاه سوزی برنج شد و صفات زراعی برنج به طور معنی داری کاهش یافت، اما درصد کاهش کلیه صفات در شرایط غرقاب کمتر بود . مصرف علف کش در غلظت ۴/۵ کیلوگرم ماده موثر در هکتار در شرایط غرقاب برتری قابل ملاحظه ای از نظر صفات مورد بررسی نشان داد.