سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانپور معماریان – کارشناس ارشد زراعت-مدیرگروه خدمات بیمه ای کشاورزی استان خوزستان
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی ومبارزه با علفهای هرز-مدرس دانشگاه پیام نور امیدیه و رامشیر

چکیده:

به منظور تعین اثر سطوح مختلف عمق کاشت، بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم الوند آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج انجام گردید. این آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار انجام گردید تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح ۲,۴,۶,۸ سانتی متر عمق کاشتصفات اندازهگیری شده شامل تاریخ جوانهزنی، طول ساقه، قطر ساقه، طول ریشه، وزن تر کل، وزن خشک کل، نسبت ریشه به ساقه، عملکرد بیولوژیک، سرعت رشد محصول بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرعمق کاشت بر تمامی صفات اندازهگیری شده معنیدار بود. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که عمق کاشت مناسب برای اکثر صفات عمق کاشت ۴ سانتیمتر بود