سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اسحق بیگی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق عملکرد سه رقم سیب زمینی شامل ارقام مارفونا، آگریا و کوزیما در دو عمق ۲۰ و ۲۵ سانتی متر با بکارگیری طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، با فاکتور اصلی رقم و فاکتور فرعی عمق کاشت در منطقه دامنه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. درصد ماده خشک، غلظت نیترات و وزن مخصوص ارقام مزبور نیز در سه اندازه ریز، متوسط و درشت در قالب طرح فوق بطور جداگانه مقایسه گردید. تجزیه واریانس نشان داد که فاکتور رقم در سطح ۵% اثر معنی داری بر میزان عملکرد سیب زمینی داشته و فاکتور عمق و اثر متقابل رقم و عمق معنی دار نبود. رقم مارفونا در عمق کاشت ۲۰ سانتی متر با ۴۴ تن در هکتار بیشترین و رقم کوزیما در عمق کاشت ۲۵ سانتی متر با ۲۲ تن در هکتار کمترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد. لذا عمق کاشت ۲۵ سانتی متر قابل توصیه نمی باشد. تجزیه واریانس مقادیر ماده خشک نشان داد که فاکتور رقم و اندازه غده و اثر متقابل آنها اثر معنی داری بر میزان ماده خشک دارد. بیشترین درصد ماده خشک به رقم کوزیما اختصاص یافت و غده های درشت تر ماده خشک بیشتری داشتند. تجزیه واریانس میزان نیترات باقی مانده در غده ها، بیانگر این بود که نوع رقم، اندازه غده و اثر متقابل آنها اثر معنی داری بر میزان غلظت نیترات غده ها دارد. غلظت نیترات تجمع کرده در غده های سیب زمینی در شرایط یکسان تغذیه غده ها نیز در رقم آگریا بیشترین و در رقم کوزیما کمترین بود. غده های درشت تر میزان نیترات بیشتری در خود ذخیره کرده اند. تجزیه واریانس مقادیر وزن مخصوص نشان دادکه هیچ کدام از فاکتورهای مورد نظر اثر معنی داری بر میزان وزن مخصوص غده ها نداشته اند. با این وجود رقم کوزیما بیشترین و رقم مارفونا کمترین میزان وزن مخصوص را داشت. با وجودی که رقم مارفونا درشت تر و بازار پسند تر می باشد، رقم کوزیما ماده خشک بیشتری داشته و نیترات کمتری در خود ذخیره می کند