سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین پهلوانی – دانشگاه فردوسی مشهد
شهاب اقبالی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی آل ابراهیم – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن راشد محصل – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاتوس(cynanchum acutum) علف هرزی چند ساله ومشکل ساز در جهان می باشد که در باغات وارد شده است. اثر ۱۳ عمق کاشت بر روی جوانه زنی وسبز شدن این علف هرز تحت شرایط گلخانه آزمایش شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۱۳ تیمار(عمق های کاشت از ۰/۵ تا۶/۵ سانتیمتر) در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و در بخش علفهای هرز انجام شد. نتایج نشان داد که بذور کاتوس در عمق کمتر از ۶ سانتی متر جوانه می زند. بالاترین میزان جوانه زنی در هفته های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب در عمقهای ۰/۵;۰/۵ ، ۱ و ۱/۵; ۱/۵ و ۱/۵ سانتی متری بدست آمد. در پایان هفته چهارم در عمق ۶/۵ سانتی متری جوانه زنی به صفر رسید. با افزایش عمق کاشت، بذور به خواب ثانویه رفتند.