سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمدیان – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
رضا سیاه منصور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
رضا کرمیان – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علی سپهوند – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

شرایط اکولوژیکی و تغییرات آن در هر منطقه موجب تغییرات عوامل دیگر محیطی است که در ارتباط متقابل با همدیگر می باشند مطمئناً دسترسی زیادتر به منابع آب یکی از عواملی است که مستقیماً می توا ند در تغییرات پوشش گیاهی هر منطقه نقش داشته باشد.بررسی این تغییرات می تواند پاسخ به سئوالات مختلفی باشد که نوع و میزان تغییرات پوشش گیاهی بعد از یک تغییر اکولوژیکی را سبب می گردد.در این پژوهش سعی شده که تاثیر عملیات آبخوانداری بر روی تغییرات کیفی پوشش گیاهی اعم از ظهور ، افزایش و یا حذف گو نه های گیاهی و تولید بر اساس ترکیب گیاهی بررسی گردد.بدین منظور در دو عرصه آبخوان و شاهد در منطقه مورد مطالعه هر کدام ۴ ترانسکت با فواصل ۴۰۰ متر در نظر گرفته شد و بروش سیستماتیک – تصادفی نمونه برداری انجام شده و پارامترهایی نظیر تاج پوشش،تولید بر اساس ترکیب گیاهی ،گرایش و وضعیت ، حذف و ظهور گونه های گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین لیست کامل فلورستیک گو نه های گیاهی تهیه شد.سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-Tset در محیط ۱۱٫۵ Spss استفاده شد.نتایج حاصل از جداول تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که بین مقادیر تولید گیاهان کلاس III و II، I عرصه آبخوان وشاهد در سطح یک در صد اختلاف معنی دار مشاهده می گردد