سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروتن بهادری – شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

چکیده:

نیشکر در سطح وسیع در خوزستان کشت می شود . پس از هر بار برداشت محصول ، برای کاهش اثر تراکم در اثر تردد ماشین آلات برداشت و ترمیم جوی و پشته ها ، عملیات راتونینگ اجراء می شود . این آزمایش به هدف مطالعه اثر عملیات راتونینگ با اعماق مخ تلف شخم طراحی و اجراء می شود چهارتیمار: بدون راتونینگ شاهد، بدون عملیات خاکورزی، عمق شخم ۹۰-۵۰ سانتی متر با استفاده از تراکتور ۸۱۶۰ ، شخم به عمق ۵۰ سانتیمتری با دستگاه D6، عمق ۷۰ سانتی متری با دستگاه D6 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجراء شد. هر کرت آزمایش شامل ۲۲ خط کشت به طول ۲۵۰ متر با عرض فارو ۱/۸۳ متر به مساحت حدود ۲ هکتار بود . نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان نیشکر تولیدی در تیمارهای مختلف وجود نداشت. از لحاظ کیفی نیز تیمارهای مختلف راتونینگ اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نداشت. تاثیر تیمارهای مختلف راتونینگ بر پنجه های نیشکر اختلاف معنی داری در سطح یک درصد نشان داد . علاوه بر آن اثر تیمارهای مختلف بر شوری (EC) نیز در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنی داری شد. اثر تیمارهای مختلف بر سایر صفات زراعی اثر معنی داری نداشت . اثر تیمارها ی مختلف برخواص فیزیکی خاک مثل جرم مخصوص ظاهری نیز اختلاف معنی داری ایجاد ننمود . عدم تغییر ویژگی هایی از خاک مثل جرم مخصوص ظاهری و شوری خاک (EC) که تنها در اعماق پرفیل خاک هر تیمار تمرکز می یافت، حداقل می تواند دلیلی بر عدم کاهش میزان تولید کمی و کیفی نیشکر باشد . بر این اساس پس از انجام آزمایشات بیشتر در سطوح وسیعتر مزرعه ای و تکرار آن در شرایط مختلف در صورت حصول نتایج مشابه می تواند ما را به تغییر سیستم زراعی کنونی و حذف عملیات راتونینگ رهنمون سازد. این امر علاوه برجلوگیری ازفرسایش خاک به میزان زیادی سبب کاهش هزینه های تولیددرکشت وصنعت های نیشکری خواهد شد.