سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد
شهریار شرفی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد
فاطمه مجیدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد
نیکتا شاهچراغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مواد

چکیده:

در این تحق یق خواص مکانیک ی چدن با گراف یت کرو ی که تحت عمل یات حرارتی آستمپرینگ ایزوترمـال قرار گرفته است بررس ی شده است . عملیات مختلف آستمپر ینگ با آستن یته کردن نمونه ها در ۱۹۰ درجـه سانتیگراد و سپس کونچ کـردن در حمـام نمـک بـا درجـه حرارتهـا ی ۳۲۰C و ۴۶۰ انجـام شـده اسـت آزمایش ضربه و سخت ی بر رو ی نمونه ها انجام شده و نتایج حاصل که بـا میکروسـاختار نمونـه هـا ارتبـاط دارد مقایسه شده است . عملیات آستمپرینگ در درجه حرارتهای مختلف منجر به تشکیل آسفریت بـالائ ی و یا پائینی و یا مخلوطی از این دو شده است . نتایج نشان می دهند کـه سـخت ی نمونـه ای کـه در ۳۲۰ Cکونچ شده و تا ۴۶۰ درجه سانتی گراد حرارت دیده از نمونه ای است که در ۴۶۰ درجه سانتیگرادکونچ شده و به طور مسـتمرتا۴۶۰ درجه سانتیگراد۳۲۰ خنک شده است بیشتر می باشد ول ی این نمونه دارا ی انعطاف پ ذیری کمتر ی نسبت به نمونـه ای کـه در درجه حرارت ۴۶۰ درجه سانتی گراد کونچ شده م ی باشد . سطح شکست نمونه ها ی آستمپر شده حـاو ی حفـره هـا ی ظریف کله قندی وهمچنین نواحی کوچکی از شکست کلیواژ است .