سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان ایراهیم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار دانشگاه باهنر کرمان و رئیس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی عل
ناهید اسمعیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

آلیاژ CuZn40Al1 از جمله برنجهی دو فازی یا برنجهای α وβ است، که عملیات حرارتی تاثیر تعیین کننده ای بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن دارد. این تحقیق به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی این آلیاژ با عملیات حرارتی پرداخته است. نمونه هایی از آلیاژ کار شده لیاژ CuZn40Al1 در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری شده و در کوره و آب سرد شدند. سپس خصوصیات کششی آنها با حالت کار شده مقایسه گرید. بررسیهای ریز ساختاری سختی سنجی و مطالعه مسیر ترک نیز بر روی نمونه ها صورت گرفت. نتایج بیانگر تغییر آشکار خصوصیات مکانیکی در اثر عملیات حرارتی کی باشد. با سرد کردن نمونه در کوره عموما حداکثر استحکام کشش و تنش تسلیم آلیاژ یافته است.