سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
ایمان ابراهیم زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برنجهای آل یاژی با درصد Zn بالا دارای فازهاوریزساختارهای مختلف مـی باشـند . ایـ ن فازهـا در دماهـا ی متفاوت دچار استحاله شده و م ی تواند منجر به ا یجاد فازها ی جد یـ دی شـو ند . عملیـ ات حرارتـ ی بـا اعمـال سیکل ها ی مختلف م ی تواند نوع و درصد حجم ی این فازها را تغ ییر دهدو منجر به ا یجاد خواص متنـوع ی گردد که ب ی شباهت به رفتار فولادها نم ی باشد . در ایـن تحقیـق نمونـه هـایی از آلیـاژ CuZn40Al1 کـه از بــرنجهــای بــا اســتحکام بــالا محســوب مــی شــود تحــت عملیــات حرارتــی بــا ســیکلهای متفــاوت قــرار گرفت . ریزساختارهای ایجاد شده به کمک میکروسکوپ نوری و آنالیزگر تصویری مورد بررسی کمی و کیفــی قــرار گرفــت . بــا اســتفاده از دســتگاه XRD و تهیــه الگــوی تفــرق ،فازهــای ایجادشــده شناســایی گردیدند . تغییرات سختی نمونه ها توسط سختی سـنج ویکـرز و سـختی فازهـا توسـط میکروسـختی سـنج اندازه گیری شدند . به منظور شناسایی بیشتر ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه بـا میکـرو آنالیزگر EDX استفاده گرد ید . نتایج به دست آ مده نشان می دهد که بعد از عملیات آنیلینگ کامـل و سـرد کردن در آب ریزساختار عمدتا دارای یک فاز می باشد،با سرد کردن در کوره ریزساختار دارای سـه فـاز متفاوت می باشد وهمچنین در نمونه های سرد شده در هوا نیز سه فاز متفاوت شناسایی شد . اما درصد ایـن فازها در دو نم ونه اخیر متفاوت می باشد . بین نتـایج سـختی و ریزسـاختار هـای بـه دسـت آمـده همخـوانی مناسبی مشاهده می شود .