سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی یزدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
رسول محرمی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیر کب
ایرج ستاری فر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فولادهای زنگ نزن آستنیتی در اثر عملیا ت حرارتی در محدوده دمایی ۴٢۵-۸۷۰به خوردگی بین دانه ای حساس می شوند. علت این پدیده رسوبکاربیدهای کروم در مرزدانه ها در محدوده دمایی فوق و در نتیجه آاهش درصد آروم در زمینه فولاد م ی باشد. یکی از رو ش های جلوگیری از رسوب کاربیدهای کروم و حفظ مقاومت به خو ر دگی بین دانه ای فولاد، تثبیت آردن آن از طریق اضافه کردن عناصری نظیر تیتانیوم و نیوبیوم به فولاد می باشد که میل ترکیبی بیشتری با کربن دارند. اما این فولادها نیز تحت شرایط خاص نظیر انجام عملیات جوشکاری و عملیات حرارتی تن ش زدایی، ممکن است مقاومت خود را به نو ع خاصی از خوردگی بیندانهای به نام Knife Line Attack از دست بدهند. در این تحقیق با استفاده از ٢ نوع فولاد ۱٫۴۵۴۱ اروپایی و فولاد ۲X18H10Tروسی ، اثر سیکلهای مختلف حرارتی بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای این گونه فولادها مورد بررسی قرار گرف ت . عدم پاسخ یک سان دو فولاد معادل به تست خوردگی این نتیجه را آشکار ساخت ک ه ریز ساختار فولاد و ترکیب شیمیایی آن مخصوصاً مقدار کربن ، نقش مهمی در حفظ مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولادهای تثبیت شده ایفا میکند.