سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خیاط – کارشناس ارشد زراعت باشگاه پژوهشگران جوان
سید عطاءاله سیادت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(ملاثانی)
سید هاشم موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(ملاثانی)
محمد خدامرادپور – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(ملاثانی)

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود میکرو و نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت هیبرید ۷۰۴ ، آزمایشی در تابستان سال ۱۳۸۴ به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: کود میکرو در سه سطح (شاهد، تک میکرو و میکروکامل (مس، منگنز، آهن و روی ) در کرتهای اصلی و کود نیتروژن در پنج سطح (۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) در کرتهای فرعی بود. نتایج نشان داد که سطح پنجم نیتروژن دارای بیشترین مقادیر وزن هزار دانه ۲۸۹/۹ گرم، تعداد ۱۵/۴ ردیف دانه در بلال، و تعداد ۳۶/۱۰ دانه در ردیف ، نسبت به سایر سطوح نیتروژن بود . اثر متقابل سطوح میکرو و نیتروژن بر روی عملکرد دانه معنی دار شد . از این نظر تیمار تک میکرو و سطح چهارم کود نیتروژن با ۱۱۷۶۴/۱ کیلو گرم در هکتار و ت یمار تک میکرو و سطح دوم کود نیتروژن با ۸۵۰۰/۶۱ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. نتایج نشان می دهد، با توجه به کمبود بعضی عناصر میکرو در خاک این کمبود بر روی عملکرد ذرت تأثیر معنی دار ندارد . اما وجود اثرات متقابل معنی دار برای برخی صفات نشان دهنده این است که واکنش گیاهان نسبت به تغییرات مقدار نیتروژن مصرفی تحت تأثیر کاربرد کود میکرو قرار گرفته است.