سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید رحیمی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد – گروه زراعت و اصلاح نبات
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
داود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

طیف وسیعی از اختلال های مولکولی که منجر به ایجاد آسیب های فیزیولوژیک در گیاهان تحت تنش می شوند را می توان ناشی از تولید رادیکالهای فعال و مخرب اکسیژن دانست . این رادیکالها واکنشهایی را هدایت می کنند که سبب نابودی DNA ، پر اکسیداسیون چربیها، تخریب پروتئین های غشایی و ماکرو مولکول های سلول از جمله رنگیزه کلروفیل و آنزیم ها می شوند ] ۱ و ۴ و . [ ۱۰ یکسری مکانیزم های آنزیمی و غیر آنزیمی در سلول های زنده وظیفه جمع آوری وکاهش اثرات تخریبی رادیکال های فعال اکسیژن را بر عهده دارند [.۱۱] فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در
سلول های گیاهی غالبا در مواجه گیاه با تنش های محیطی افزایش یافته و از این طریق گیاهان قادرند از خسارت رادیکالهای آزاد اکسیژن ایجادشده بکاهند ] ۶ و ۷ و . [ ۹ سوپراکسید دیسموتاز ) ) SOD ، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) از جمله آنزیمهای آنتی اکسیدانت هستند که نقش اساسی در متابولیزه کردن ترکیبات فعال اکسیژن (ROS) و جلوگیری از خسارات ناشی از تنش اکسیداتیو به عهده دارند . یون های فلزی همچون آهن، روی، مس، منگنز و منیزیم به عنوان کوفاکتور در ساختمان بسیاری از آنزیم های آنتی اکسیدانت مشارکت داشته و نتایج مطالعات کاکمک [۷] حاکی از آن است که تحت شرایط کمبود عناصر ریزمغذی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاهش یافته و لذا حساسیت گیاهان به تنش های محیطی افزایش می یابد . کاکمک و مارشنر [۸] گزارش نمودند کهخسارت تنش اکسیداتیو بر روی بخش های مختلف سلول در شرایط کمبود روی در خاک شدت می یابد . نتایج مطالعات بسیاری حاکی از آن است که مصرف کودهای ریز مغذی می تواند مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی همچون خشکی وشوری را افزایش می دهد ] ۲ و . [ ۳ این آزمایش نیز با هدف بررسی اثر عناصر کم مصرف بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت آفتابگردان در شرایط تنش خشکی اجرا گردید .