سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید امینی دهقی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی
خسرو عزیزی – دانشگاه شاهد استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده:

شناخت حد بحرانی بانک بذر خاک و تاثیر برخی عوامل آگروتکنیکی بر ذخیره بذر خاک یونجه های یکساله در دیمزارها برای استقرار موفق و بدنبال آن زادآوری طبیعی در سیستم تناوبی Ley-farming بسیار ضروری است . در این تحقیق تاثیر سیستم های مختلف کاشت، برداشت علوفه در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد، روش های کاشت، بر بانک بذر خاک، سبز شدن ، استقرار گیاهچه ها و زادآوری طبیعی یونجه های یکساله، در دو سال زراعی ۸۳-۸۲ و ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان خرم آباد بررسی و اجرا شد . نتایج نشان داد که برداشت علوفه در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد بر تولید بذر و در نتیجه بانک بذر ارقام مختلف یونجه های یکساله تاثیر دارد. به طوری که برداشت علوفهدر آغاز گلدهی نسبت به مرحله ۵۰ درصد گلدهی بوته ها، از نظر رشد مجدد و تولید بذر و ایجاد بانک بذر غنی در خاک، برتری داشت . کشت مخلوط گونه های مختلف یونجه های یکساله در مقایسه با تک کشتی آنها از نظر عملکرد ماده خشک، پوشش گیاهی مناسب و عملکرد بذر و ایجاد بانک بذر غنی، برتری داشت.